Algemene voorwaarden Tekst Vertaalbureau Nederland

Algemene voorwaarden Tekst Vertaalbureau Nederland

1. Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die vertaalbureau Tekstvertaal.nl opdraagt vertaal- of tolkwerkzaamheden te verrichten.

2. Offerte en totstandkoming van de opdrachtovereenkomst

2.1 Offertes met daarin genoemde prijsopgaven en/of leveringstermijnen zijn, zolang vertaalbureau Tekstvertaal.nl de volledig te vertalen en/of te bewerken tekst van opdrachtgever nog niet inhoudelijk heeft kunnen beoordelen, vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van vertaalbureau Tekstvertaal.nl  of door schriftelijke bevestiging door vertaalbureau Tekstvertaal.nl van een door opdrachtgever verstrekte opdracht. Onder schriftelijk wordt ook e-mail en/of fax verstaan.

2.3 Vertaalbureau Tekstvertaal.nl zal opdrachtgever in principe een schriftelijke bevestiging sturen van de verleende opdracht. Ontbreken van deze bevestiging doet geen afbreuk aan totstandkoming van de overeengekomen opdracht.

2.4 Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bij opdrachtverstrekking te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en/of voor rekening van een derde en mits hij of zij naam en adresgegevens van deze derde heeft vermeld, beschouwt vertaalbureau Tekstvertaal.nl als opdrachtgever degene die de opdracht aan vertaalbureau Tekstvertaal.nl heeft verstrekt.

2.5 Indien vertaalbureau Tekstvertaal.nl in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is vertaalbureau Tekstvertaal.nl gerechtigd aanvullende zekerheidstelling te vereisen.

3. Levertermijn en tijdstip van levering

3.1 De overeengekomen leveringstermijn wordt door vertaalbureau Tekstvertaal.nl in acht genomen, tenzij vertaalbureau Tekstvertaal.nl in een aantoonbare overmachtsituatie is geraakt. Vertaalbureau Tekstvertaal.nl is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

3.2 De levering vindt plaats op het tijdstip van verzending door vertaalbureau Tekstvertaal.nl per e-mail, gewone post, fax of koerier.

3.3 In verband met de uitvoering door vertaalbureau Tekstvertaal.nl van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om tijdige levering door vertaalbureau Tekstvertaal.nl mogelijk te maken.

4. Wijziging of intrekking van een opdracht

4.1 Indien opdrachtgever na totstandkoming van de verleende opdracht wijzigingen of aanvullingen aanbrengt, anders dan van geringe aard, dit ter beoordeling van vertaalbureau Tekstvertaal.nl  dan behoudt vertaalbureau Tekstvertaal.nl zich het recht voor om de leveringstermijn(en) en/of het honorarium aan te passen of de voorgestelde wijzigingen te weigeren.

4.2 Eventuele wijzigingen in de overeengekomen condities van de opdracht, na totstandkoming van de overeenkomst, worden pas na schriftelijke acceptatie en bevestiging door vertaalbureau Tekstvertaal.nl van kracht.

4.3 Indien een verstrekte opdracht door opdrachtgever (tussentijds) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehele betaling verschuldigd van het overeengekomen bedrag, tenzij vertaalbureau Tekstvertaal.nl aangeeft dat een reductie kan worden toegepast. De omvang van de eventuele reductie is ter beoordeling van vertaalbureau Tekstvertaal.nl en hangt mede af van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Vertaalbureau Tekstvertaal.nl zal het reeds vervaardigde werk ter beschikking stellen aan opdrachtgever.

5. Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

5.1 Vertaalbureau Tekstvertaal.nl verplicht zich naar opdrachtgever zorg te dragen voor deskundige uitvoering van vertaalopdrachten naar vertaalbureau Tekstvertaal.nl beste weten en kunnen.

5.2 Vertaalbureau Tekstvertaal.nl heeft het recht voor uitvoering van opdrachten derden, zelfstandig opererende en gekwalificeerde vertalers, in te schakelen.

5.3 In verband met het gewenste kwaliteitsniveau van de uitvoering door vertaalbureau Tekstvertaal.nl van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden om noodzakelijke informatie over de te vertalen tekst, waaronder specifieke terminologie, ter beschikking te stellen.

5.4 Vertaalbureau Tekstvertaal.nl zal alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Vertaalbureau Tekstvertaal.nl zal ingeschakelde vertalers wijzen op hun plicht tot strikt vertrouwelijke behandeling van verkregen informatie. Vertaalbureau Tekstvertaal.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door derden.

6. Honorarium, betaling en incassokosten

6.1 Het honorarium wordt berekend door het aantal woorden in de vertaalde tekst (doeltekst) te vermenigvuldigen met het in de offerte overeengekomen tarief per woord.  De kosten per woord zijn afhankelijk van de bewerkelijkheid van de brontekst, of de brontekst van vakspecialistische aard is en of de vertaling met grote spoed dient te worden geleverd.

6.3 Tarieven worden vermeld exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.4 Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de in de offerte vermeldde rekening. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim is opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd en alle overige incassokosten, waaronder administratiekosten van vertaalbureau Tekstvertaal.nl ter hoogte van € 50 alsmede administratie- en/of commissiekosten van ten minste 15% van de hoofdsom van het door vertaalbureau Tekstvertaal.nl ingeschakelde incassobureau.

7. Reclames en geschillen

7.1 Reclame over geleverde vertalingen dient door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk en met inhoudelijke argumentatie en gedetailleerde onderbouwing aan vertaalbureau Tekstvertaal.nl kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de termijn zoals gesteld in artikel 7.1 geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien vertaalbureau Tekstvertaal.nl alsnog hierin toestemt.

7.3 In geval van reclame of geschil zal vertaalbureau Tekstvertaal.nl zijn standpunt formeel kenbaar maken, mede op basis van deskundig commentaar van de (betreffende) externe vertaler(s).

7.4 Indien vertaalbureau Tekstvertaal.nl de klacht ten dele of geheel gegrond acht, zal vertaalbureau Tekstvertaal.nl alles in het werk stellen om de klachten te verhelpen.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Vertaalbureau Tekstvertaal.nl kan door opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan vertaalbureau Tekstvertaal.nl toerekenbare tekortkoming. Vertaalbureau Tekstvertaal.nl is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. Voor vertaling van ambigue onderdelen in de brontekst ontheft vertaalbureau Tekstvertaal.nl zich van iedere aansprakelijkheid.

8.2 De aansprakelijkheid van vertaalbureau Tekstvertaal.nl is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium exclusief btw van de desbetreffende opdracht, met in alle gevallen een maximum van € 10.000.

8.3 Het risico van nadelige gevolgen, waaronder letselschade of economische schade, van gebruik van door vertaalbureau Tekstvertaal.nl vertaalde teksten ligt bij opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht wezenlijke items in een door vertaalbureau Tekstvertaal.nl opgeleverde vertaling, waaronder geldbedragen, waardegetallen, medische begrippen, op juistheid te controleren, omdat vertaalbureau Tekstvertaal.nl naar beste weten en kunnen vertalingen verzorgt, doch in geen geval omissies kan uitsluiten.

8.4 Vertaalbureau Tekstvertaal.nl is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Vertaalbureau Tekstvertaal.nl is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers).

8.5 De opdrachtgever vrijwaart vertaalbureau Tekstvertaal.nl tegen aanspraken van derden gerelateerd aan beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of intellectuele eigendomsrechten.

9. Ontbinding

9.1 Vertaalbureau Tekstvertaal.nl is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.

9.2 Indien vertaalbureau Tekstvertaal.nl door buitengewone omstandigheden, waarop zij geen invloed kan uitoefenen, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft vertaalbureau Tekstvertaal.nl zonder verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Onder buitengewone omstandigheden worden in ieder geval brand, ongeval, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege gerekend.

10. Auteursrechten

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen koopt de opdrachtgever het auteursrecht op de door vertaalbureau Tekstvertaal.nl vervaardigde teksten.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en vertaalbureau Tekstvertaal.nl is in alle gevallen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter. Indien een opdrachtgever vertaalbureau Tekstvertaal.nl juridisch aansprakelijk stelt dient dit te allen tijde in Nederland te gebeuren.

12. Overig

12.1 Onder vertaalbureau Tekstvertaal.nl wordt verstaan, de vertaalafdeling van bedrijf Target Vision Media, gevestigd te Amsterdam in Nederland en ingeschreven in het handelsregister van Amsterdam in Nederland onder nummer 60512857 onder de naam Target Vision Media.

12.2 Een recente versie van deze algemene voorwaarden zal op verzoek aan de vrager worden toegezonden en is ter inzage terug te vinden op tekstvertaal.nl.

12.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen vertaalbureau Tekstvertaal.nl en opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk vooraf door vertaalbureau Tekstvertaal.nl schriftelijk akkoord is gegaan met toepassing daarvan.

Laatst bijgewerkt: 29-12-2019.